دوشنبه 4 تير 1397 _ 10 شوال 1439 _ 25 ژوئن 2018
جستجو :
  امروز
دوشنبه
تير 1397
4
قمری:10 شوال 1439

میلادی:25 ژوئن 2018
 
  آموزش سلامت

واحد آموزش و ارتقای سلامت شهرستان آذرشهر

نام و نام خانوادگی کارشناس مربوطه: قدرت ناطقی اخی جهانی    شماره تلفن واحد: 34229884                        

      مقدمه:                                                                                                                                                              

آموزش سلامت تركيبي از تجارب يادگيري تسهيل كننده اتخاذ داوطلبانه رفتار سالم است كه منجر به تأمين ، حفظ و ارتقاي سلامت شده و تركيبي ازحمايت هاي آموزشي ، ساختاري ، اقتصادي و محيطي براي تعالي رفتار سالم است . آموزش دهندكان سلامت ، پيشگاماني هستند كه هميشه طالب درك جديدي از رفتار انساني و راه هاي جديد كار برد دانش خويش به منظور حل مشكلات فردي و اجتماعي مي‌باشند .

رسالت واحد كارشناسي آموزش وارتقاي سلامت: ارتقای سواد سلامتی مردم  

Promotion of Public Health Literacy

                                                                                                                               
ماموریت واحد كارشناسي: سياست گذاري،توسعه و تسهيل فعاليت های آموزش و ارتقای سلامت در شهرستان به منظور توانمندسازی مردم براي ارتقاي سلامت خود،خانواده و جامعه اي كه در آن زندگي مي کنند.   
سواد سلامت عبارتست ازتوانایی درک و هدایت اطلاعات سلامت که برای دستیابی به مراقبتهای سلامتی,افزایش دانش سلامت و شناسایی عوامل موثر برسلامت افراد و اجتماعات ضروری است. سواد سلامتی شامل توانایی خواندن و پیگیری دستورات سلامتی, ازجمله تجویزها , به دست آوردن و تفسیر اطلاعات سلامت لازم و اتخاذ رفتارهای ارتقا دهنده سلامت است.
اهداف واحدآموزش وارتقاي سلامت:
اهداف کلی :
1-افزایش ظرفیت نظام سلامت در زمینه ارایه خدمات آموزش سلامت
2-ارتقاء کمی و کیفی ( دانش و مهارتهای فنی ) منابع انساني آموزش سلامت
3- ارتقاء كمي وكيفي برنامه هاي آموزش سلامت
4- ارزشیابی برنامه های آموزش سلامت
5- توسعه محیط های حمایت کننده سلامت
6- اجراي برنامه نيازسنجي سلامت
7- اجرای برنامه ملی خود مراقبتی
شرح وظايف کارشناس آموزش وارتقاي سلامت شهرستان
ا- اجرای  خط مشی و سیاست های کلی معاونت بهداشتی و گروه کارشناسان آموزش سلامت استان
2- تدوین برنامه عملیاتی سالانه
3- نظارت برمداخلات آموزشی  جاری در سیستم سلامت
4- نظارت بر تولید رسانه های آموزشی
5 -انجام برنامه نیاز سنجی سلامت
6- مدیریت برنامه های  آموزش همگانی 
7- نظارت برتوسعه برنامه های سلامت به منظور جلب مشارکت حامیان سلامت
8- انجام پژوهش و تحقیقات کاربردی به منظور تشخیص نیازهای آموزشی جامعه در زمینه های مسائل بهداشتی
9- توانمندسازی کارکنان آموزش سلامت و سایر کارکنان سطوح مختلف سیستم بهداشتی
10- پایش و ارزشیابی فعالیت در اجرای برنامه های آموزش سلامت در سطوح شهرستان و واحدهای محیطی و اصلاح به موقع روشهای اجرایی
11-  مطالعه بر روی روشهای نوین و مدرن آموزشی و استفاده از تجارب داخلی و خارجی دست اندر کاران آموزش سلامت با هدف بهبود شرایط کیفی و کمی آموزش سلامت
12- مدیریت اطلاعات آموزش سلامت
13- شرکت در کمیته ها وکارگروههای فنی- علمی مرتبط با آموزش سلامت
14-  نظارت بربرآوردتامین منابع(مالی,تجهیزاتی, نیروی انسانی) لازم برای اجرای برنامه های آموزش سلامت
15- شرکت فعال در دوره های کارآموزی, مهارتی و آموزشی در جهت ارتقای معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله
16: توسعه و اجرای برنامه ملی خودمراقبتی
فرآيندهاي واحد آموزش سلامت
نیازسنجی سلامت
جلب مشارکت یاوران بسیجی سلامت
جلب مشارکت شوراهای اسلامی شهر و روستا ، بخشداران ودهیاران 
رسانه های آموزشی
جلب مشارکت سازمان های مردم نهاد
جلب مشارکت بخشهای خصوصی 
جلب مشارکت رابطین سلامت  ادارات     
تامین و تجهیز وسایل کمک آموزشی
مدیریت آمار و اطلاعات
مدیریت برنامه های آموزشی(آموزش های همگانی  در واحدهای محیطی )
مدیریت برنامه های آموزشی(توانمند سازی پرسنل دست اند ركار برنامه هاي آموزش سلامت )
برگزاري کمیته های واحد كارشناسي آموزش وارتقای سلامت
ارزشیابی برنامه های آموزشی
جلب مشارکت رابطین سلامت  محلات  شهرستان( شهری و روستايي)
برنامه ملی خودمراقبتی
 

 

 
اوقات شرعی