چهارشنبه 30 خرداد 1397 _ 05 شوال 1439 _ 20 ژوئن 2018
جستجو :
  گسترش شبکه

 

 

کارشناس توسعه شبکه و ارتقای سلامت(کارشناس گسترش) یکی از واحد های پشتيباني مركز بهداشت بوده که در کنار ساير واحدهای کارشناسی و زير نظر رئيس مرکز بهداشت انجام وظيفه می نمايد

نام کارشناس واحد:  علی جعفری  

مدرك تحصيلي: کارشناس ارشد اپیدمیولوژی

سابقه خدمتي: 12 سال

شماره تماس واحد: 04124229885

 

                                                                      

اهم فعالیتها به شرح زیر:

1- پيش بيني و تامين تجهيزات و وسايل مورد نياز مراکز و خانه هاي بهداشت و هماهنگي جهت استفاده بهينه از آنها

2- مشخص نمودن محدوده جغرافيايي و جمعيتي تحت پوشش مراکز و خانه هاي بهداشت؛

3- تسهيل دسترسي مردم به خدمات بهداشتي در نزديک ترين مکان به محل سکونت با راه اندازي مراکز شهري، روستائي، خانه هاي بهداشت و پايگاههاي بهداشتي مورد لزوم بر اساس اولويت؛

4- مشخص نمودن تنگناها و نارسائيهاي موجود و پيشنهاد راه حل مناسب پس از پايش و ارزيابي با همکاري ساير واحدهاي محيطي و ستادي؛

5- هماهنگي و همكاري نزديك و مستمر با مركز آموزش بهورزي تبریز در مراحل اولیه پذيرش بهورز

6- تدوين، پيشنهاد و اجراي برنامه هاي آموزشي و بازآموزي حين خدمت رده هاي مختلف؛

7- همکاری در اجراي طرح پزشک خانواده شامل:

* برآورد جمعيت تحت پوشش

* بررسي و اعلام نياز مراكز به نيروي پزشك و ماما

* تامين و تجهيز وسايل و امكانات مورد نياز

* آموزش بدو خدمت به پزشكان خانواده

* نظارت و پايش اجراي برنامه ها

* آموزش كليه بهورزان در زمينه برنامه هاي پزشك خانواده:

          8- شناسايي جمعيت تحت پوشش و اعلام آمار جمعيتي

9-نظارت بر نحوه سر شماری خانوارها و همکاری با واحد آمار  درهماهنگی  واحدها

10-نظارت بر فعاليتهای خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی و درمانی .

11- انجام ساير امورات محوله طبق دستور مافوق مطابق مقررات

12- برنامه ريزي جهت تشکيل جلسات شورای فنی و نشست فصلی و پي‌گيري مصوبات جلسات؛

1- پي گيري نظرات، مسائل و مشكلات مراكز و خانه هاي بهداشت در مناطق و واحدهاي تحت پوشش؛

14- برنامه ريزي، هماهنگي و اجراي پرسشگرهاي مختلفي که از سوي بهداشت استان به اين واحد ارجاع مي شود؛

15- ارسال آمار بيمه روستايي به صورت فصلي و ماهانه به معاونت محترم بهداشتي و اداره بيمه خدمات درمانی شهرستان

16- برنامه ريزي جهت آموزش دو روزه نيروهاي جديد در واحدهاي ستادي مربوطه؛

17-تشکيل شناسنامه تجهيزات براساس ليستهای استاندارد .

     شرح وظايف پست سازماني (کارشناس مسئول گسترش )

      1-    تعيين پراکندگي جغرافيائي واحدهاي بهداشتي بهداشتي در منطقه و نمايش آن در نقشه .

2-   بررسي و تطبيق شرايط جغرافيايي و جمعيتي منطقه با امکانات فني و پوشش واحدهاي بهداشتي و پيشنهاد اصلاح طرحهاي گسترش يا تبديل واحدها و تعداد پرسنل لازم .

3-    اعلام اولويت بندی استخدام نيروهای مورد نياز.

4-    بررسي و تطبيق نيروي انساني منظور شده براي واحدها و پيشنهاداصلاح تشکيلات آن .

5-    تامين و توزيع نيروی انسانی .

6-     تشکيل شناسنامه تجهيزات براساس ليستهای استاندارد .

7-    پيشنهاد ايجاد ، احداث و استاندارد سازی و يا اجاره فضاهاي فيزيکی مورد نياز به مسئولان ذيربط.

8-    اخذ مجوز بهورزگيری برای خانه های بهداشت فاقد بهورزدارای پست سازمانی خالی .

9-   همکاري و هماهنگي لازم با شوراي مدير يا کارشناس آموزش بهورزی شهرستان تبریز جهت بهورزگيری مطابق دفترچه طرح گسترش شبکه هاي بهداشتي و درماني .

10-   نظارت بر اجراي ضوابط گسترش واحدهاي بهداشتي ، ادغام خدمات و هماهنگي آنها .

11-   تهيه و اجراي پروژه هاي تحقيقات کاربردي در زمينه هاي مربوط به نظام بهداشتي در منطقه .

12-  گزارش تنگناها و نارسائيهاي موجود و پيشنهاد راه حل مناسب .

13-  هماهنگي و همکاري با برنامه هاي جاري بهداشتي در منطقه .

14-  تهيه و ابلاغ ضوابط ،استانداردها درباره نظام بهداشتی ،تکنولوژی خدمات بهداشتی

15-  پايش فعاليتهای اجرايی مربوط به گسترش شبکه

16-  تامين نيروی انسانی و تجهيزات پزشک خانواده

17-  همکاری در نظارت و ارزشيابی تيم سلامت

18- نظارت بر برنامه سياری و اجرای دستورالعمل تيم سلامت .

19-  نظارت بر فعاليتهای خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی و درمانی .

20- انجام ساير امورات محوله طبق دستور مافوق مطابق مقررات .